• LOGIN
 • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

Tiếng Hàn Quốc Level 1 – Trường Korea

Đây là khóa học tiếng Hàn nhập môn và sơ cấp I được xây dựng và giảng dạy bởi trung tâm ngôn ngữ trường đại học Korea. Khóa học được cung cấp miễn phí cho học viên.

Khóa học gồm tất cả 15 bài. Mỗi bài học thường kéo dài từ 30 tới 60 phút.

Các bài học tập trung vào giới thiệu cấu trúc ngữ pháp cơ bản và cung cấp cho người học những từ vựng cơ bản nhất.

‘바른 한국어’는 누구나, 언제, 어디에서나 쉽게 한국어를 배울 수 있도록 고려사이버대학교에서 제작한 무료 온라인 한국어교육 프로그램입니다. 온라인 사이트(www.korean.cuk.edu)에 접속하시면, 강의 콘텐츠, 강의 자료, 테스트 등의 내용을 확인하실 수 있습니다.

“Quick Korean,” by The Cyber University of Korea, is a free on-line Korean language-learning program available to anyone, anytime, anywhere in the world. Visit “Quick Korean” site at www.korean.cuk.edu, you can check on-line video lectures, learning materials, and on-line tests.

Nội dung

Bảng chữ cái
Bảng chữ cái 한글 Ⅰ FREE 01:00:00
Giới thiệu bảng chữ cái tiếng Hàn Quốc (Phần 1)
Bảng chữ cái 한글 Ⅱ FREE 00:50:00
Giới thiệu bảng chữ cái tiếng Hàn Quốc (Phần 2)
Ngữ pháp
[바른 한국어 1급] 2-1 안녕하세요? FREE 00:20:00
Xin chào
[바른 한국어 1급] 2-2 한국 사람입니다 FREE 00:20:00
한국 사람입니다. I am Korean.
[바른 한국어 1급] 3-1 책상이 있습니까? FREE 00:20:00
책상이 있습니까? Is there a desk?
[바른 한국어 1급] 3-2 이 방은 겨울에 따뜻합니까? FREE 00:20:00
이 방은 겨울에 따뜻합니까? Is this room warm during the winter?
[바른 한국어 1급] 4-1 열쇠가 어디에 있어요? FREE 00:25:00
열쇠가 어디에 있어요? Where is the key?
[바른 한국어 1급] 4-2 이 근처에 은행이 있어요? FREE 00:25:00
이 근처에 은행이 있어요? Is there a bank around here?
[바른 한국어 1급] 5-1 몇 시에 일어나요? FREE 00:25:00
몇 시에 일어나요? What time do you wake up?
[바른 한국어 1급] 5-2 어디에 가요? FREE 00:20:00
어디에 가요? Where are you going?
[바른 한국어 1급] 6-1 콘서트가 며칠이에요? FREE 00:25:00
콘서트가 며칠이에요? What day is the concert?
[바른 한국어 1급] 6-2 몇 시에 저녁을 먹어요? FREE 00:20:00
몇 시에 저녁을 먹어요? What time do you usually eat dinner?
[바른 한국어 1급] 7-1 고향이 어디예요? FREE 00:25:00
고향이 어디예요? Where is your hometown?
[바른 한국어 1급] 7-2 조금 맵지만 건강에 좋아요. FREE 00:25:00
조금 맵지만 건강에 좋아요. It is a little spicy, but it's good for your health.
[바른 한국어 1급] 8-1 내일 시간 있어요? FREE 00:20:00
내일 시간 있어요? Do you have time tomorrow?
[바른 한국어 1급] 8-2 도서관에 가서 공부할 거예요. FREE 00:20:00
도서관에 가서 공부할 거예요. I'm going to the library to study.
[바른 한국어 1급] 9-1 어디에서 만날까요? FREE 00:20:00
어디에서 만날까요? Where should we meet?
[바른 한국어 1급] 9-2 연휴에는 복잡하니까 미리 기차표를 예매하세요. FREE 00:25:00
연휴에는 복잡하니까 미리 기차표를 예매하세요. We should make reservations ahead of time since it is a holiday.
[바른 한국어 1급] 10-1 머리가 아파서 약을 사러 가요. FREE 00:20:00
머리가 아파서 약을 사러 가요. I'm going to buy some medicine for my headache.
[바른 한국어 1급] 10-2 이번 주 수요일까지 여권이 나올까요? FREE 00:21:00
이번 주 수요일까지 여권이 나올까요? Will my passport be ready by this Wednesday?
[바른 한국어 1급] 11-1 어서 오세요. 뭘 찾으세요? FREE 00:21:00
어서 오세요. 뭘 찾으세요? Hello. Are you looking for something?
[바른 한국어 1급] 11-2 요즘 어떤 옷이 유행이에요? FREE 00:22:00
요즘 어떤 옷이 유행이에요? What's in style these days?
[바른 한국어 1급] 12-1 회사까지 어떻게 오세요? FREE 00:22:00
회사까지 어떻게 오세요? How do you come to work?
[바른 한국어 1급] 12-2 사거리에서 오른쪽으로 가세요. FREE 00:20:00
사거리에서 오른쪽으로 가세요. Take a right at the intersection.
[바른 한국어 1급] 13-1 휴가 잘 다녀오셨어요? FREE 00:21:00
휴가 잘 다녀오셨어요? Did you enjoy your vacation?
[바른 한국어 1급] 13-2 먹을 것도 많고 볼 것도 많아요. FREE 00:21:00
먹을 것도 많고 볼 것도 많아요. There are so many things to eat and places to see.
[바른 한국어 1급] 14-1 늦으면 전화할게요. FREE 00:23:00
늦으면 전화할게요. I will call if I'm running late.
[바른 한국어 1급] 14-2 점심 먹은 후에 영화 볼까요? FREE 00:23:00
점심 먹은 후에 영화 볼까요? Would you like to eat lunch and watch a movie?
[바른 한국어 1급] 15-1 시간이 있을 때 뭘 해요? FREE 00:23:00
시간이 있을 때 뭘 해요? What do you like to do in your free time?
[바른 한국어 1급] 15-2 야구보다 축구를 좋아해요. FREE 00:23:00
야구보다 축구를 좋아해요. I like soccer more than baseball these days.

Đánh giá

5

5
2 đánh giá
 • 5 sao2
 • 4 sao0
 • 3 sao0
 • 2 sao0
 • 1 sao0
 1. Khóa học rất bổ ích

  5

  Cảm ơn hanngukimchi vì bài học miễn phí và chất lượng

 2. Bài dạy tuyệt vời

  5

  Admin cập nhật thêm nhiều bài miễn phí nữa nhé

ĐĂNG KÍ LỚP HỌC
 • FREE
 • KHÔNG GIỚI HẠN
19 HỌC VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÍ

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên