• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

Tiếng Hàn Quốc Level 2 – Trường Korea

Đây là khóa học tiếng Hàn sơ cấp (Level 2) được xây dựng và giảng dạy bởi trung tâm ngôn ngữ trường đại học Korea. Khóa học được cung cấp miễn phí cho học viên.

Khóa học gồm tất cả 15 bài. Mỗi bài học thường kéo dài từ 20 tới 30 phút.

Các bài học tập trung vào giới thiệu cấu trúc ngữ pháp cơ bản và cung cấp cho người học những từ vựng cơ bản nhất.

‘바른 한국어’는 누구나, 언제, 어디에서나 쉽게 한국어를 배울 수 있도록 고려사이버대학교에서 제작한 무료 온라인 한국어교육 프로그램입니다. 온라인 사이트(www.korean.cuk.edu)에 접속하시면, 강의 콘텐츠, 강의 자료, 테스트 등의 내용을 확인하실 수 있습니다.

“Quick Korean,” by The Cyber University of Korea, is a free on-line Korean language-learning program available to anyone, anytime, anywhere in the world. Visit “Quick Korean” site at www.korean.cuk.edu, you can check on-line video lectures, learning materials, and on-line tests.

Nội dung

SECTION 1
[바른 한국어 2급] 1-1 한국말을 할 수 있어요? FREE 00:30:00
한국말을 할 수 있어요? Can you speak Korean?
[바른 한국어 2급] 1-2 오늘 바빠? FREE 00:30:00
오늘 바빠? Are you busy today?
[바른 한국어 2급] 2-1 유학을 가려고 해요 FREE 00:25:00
설명유학을 가려고 해요. I plan to go study abroad.
[바른 한국어 2급] 2-2 한국어를 배운 지 9개월 됐어요 FREE 00:30:00
한국어를 배운 지 9개월 됐어요. It has been 9 months since I have learned Korean.
[바른 한국어 2급] 3-1 피아노를 칠 줄 알아요? FREE 00:27:00
피아노를 칠 줄 알아요? Do you know how to play the piano?
[바른 한국어 2급] 3-2 음악 들으면서 책 읽어요. FREE 00:20:00
이 방은 겨울에 따뜻합니까? Is this room warm during the winter?
[바른 한국어 2급] 4-1 청소하거나 설거지를 해요 FREE 00:26:00
청소하거나 설거지를 해요. I clean or do the dishes.
[바른 한국어 2급] 4-2 우리 같이 청소하자 FREE 00:25:00
우리 같이 청소하자. Let's clean together.
SECTION 2
[바른 한국어 2급] 5-1 여기에 주차를 하면 안 돼요 FREE 00:25:00
여기에 주차를 하면 안 돼요. You are not allowed to park here.
[바른 한국어 2급] 5-2 이 안에서 커피를 마셔도 돼요? FREE 00:27:00
이 안에서 커피를 마셔도 돼요? Am I allowed to drink coffee in here?
[바른 한국어 2급] 6-1 텔레비전 좀 그만 봐라 FREE 00:27:00
텔레비전 좀 그만 봐라. Stop watching the television.
[바른 한국어 2급] 6-2 너, 저기 모자 쓴 사람 이름 아니? FREE 00:27:00
너, 저기 모자 쓴 사람 이름 아니? Do you know the name of the person wearing the hat?
[바른 한국어 2급] 7-1 비빔밥 한번 먹어보세요 FREE 00:25:00
비빔밥 한번 먹어보세요. Try the bibimbap.
[바른 한국어 2급] 7-2 물냉면으로 할게요 FREE 00:00:00
물냉면으로 할게요. I'll have the mul naengmyeon
[바른 한국어 2급] 8-1 번지점프를 해 봤어요? FREE 00:25:00
번지점프를 해 봤어요? Have you tried bungee jumped before?
[바른 한국어 2급] 8-2 경주에 가 본 적 있어요? FREE 00:26:00
경주에 가 본 적 있어요? Have you ever been to Gyeongju?
[바른 한국어 2급] 9-1 밥 먹고 나서 이 약을 먹어 FREE 00:25:00
밥 먹고 나서 이 약을 먹어. After eating, take this medicine.
[바른 한국어 2급] 9-2 두통이 너무 심해 가지고 학교에 못 갔어 FREE 00:26:00
두통이 너무 심해 가지고 학교에 못 갔어. My headache was so severe that I could not go to school.
SECTION 3
[바른 한국어 2급] 10-1 박물관에 어떻게 가는지 알아요? FREE 00:27:00
박물관에 어떻게 가는지 알아요? Do you know how to get to the museum?
[바른 한국어 2급] 10-2 이용하기가 쉬울 거예요 FREE 00:25:00
이용하기가 쉬울 거예요. It is going to be easy to use.
[바른 한국어 2급] 11-1 다음 달에 결혼한다고 해요 FREE 00:27:00
다음 달에 결혼한다고 해요. They say he is getting married next month.
[바른 한국어 2급] 11-2 같이 저녁을 먹자고 해요 FREE 00:25:00
같이 저녁을 먹자고 해요. She says let’s have dinner together.
[바른 한국어 2급] 12-1 밖이 많이 춥지요? FREE 00:25:00
밖이 많이 춥지요? It's very cold outside, isn't it?
[바른 한국어 2급] 12-2 오늘은 흐리고 비가 오겠습니다 FREE 00:25:00
오늘은 흐리고 비가 오겠습니다. Today it will be cloudy and rain.
[바른 한국어 2급] 13-1 오늘은 우리 집에 와서 자라고 해 FREE 00:26:00
오늘은 우리 집에 와서 자라고 해. Tell her to come and sleep over at our house tonight.
[바른 한국어 2급] 13-2 집들이에만 꼭 와 달라고 했어요 FREE 00:30:00
집들이에만 꼭 와 달라고 했어요. He says to just come to the housewarming.
[바른 한국어 2급] 14-1 나중에 일본어도 배우려고 해 FREE 00:26:00
나중에 일본어도 배우려고 해. I plan to learn Japanese later also.
[바른 한국어 2급] 15-1 정말 행복해하셨어 FREE 00:25:00
정말 행복해하셨어. She was really happy.
[바른 한국어 2급] 15-2 걱정하지 말고 면접 잘 보고 오세요 FREE 00:26:00
걱정하지 말고 면접 잘 보고 오세요. Don't worry and do well on the interview

Đánh giá

N.A

đánh giá
  • 5 sao0
  • 4 sao0
  • 3 sao0
  • 2 sao0
  • 1 sao0

Chưa có đánh giá cho khóa học này.

ĐĂNG KÍ LỚP HỌC
  • FREE
  • KHÔNG GIỚI HẠN
15 HỌC VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÍ

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên