• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

Tiếng Hàn Quốc Level 4 – Trường Korea

Đây là khóa học tiếng Hàn trung cấp (Level 4) được xây dựng và giảng dạy bởi trung tâm ngôn ngữ trường đại học Korea. Khóa học được cung cấp miễn phí cho học viên.

Khóa học gồm tất cả 20 bài. Mỗi bài học thường kéo dài từ 20 tới 30 phút.

Các bài học tập trung vào giới thiệu cấu trúc ngữ pháp cơ bản và cung cấp cho người học những từ vựng cơ bản nhất.

‘바른 한국어’는 누구나, 언제, 어디에서나 쉽게 한국어를 배울 수 있도록 고려사이버대학교에서 제작한 무료 온라인 한국어교육 프로그램입니다. 온라인 사이트(www.korean.cuk.edu)에 접속하시면, 강의 콘텐츠, 강의 자료, 테스트 등의 내용을 확인하실 수 있습니다.

“Quick Korean,” by The Cyber University of Korea, is a free on-line Korean language-learning program available to anyone, anytime, anywhere in the world. Visit “Quick Korean” site at www.korean.cuk.edu, you can check on-line video lectures, learning materials, and on-line tests.

Nội dung

[바른 한국어 4급] 1. 부산까지 10시간이나 걸린단 말이에요? FREE 00:40:00
부산까지 10시간이나 걸린단 말이에요? You mean it takes 10 hours to get to Busan?
[바른 한국어 4급] 2. 특별히 공부하고 싶은 분야가 있나요? FREE 00:40:00
특별히 공부하고 싶은 분야가 있나요? Is there a specific area you would like to study?
[바른 한국어 4급] 3. 자격증도 미리 따 놓는 게 좋고 FREE 00:40:00
자격증도 미리 따 놓는 게 좋고. And it's good to get your certificates beforehand.
[바른 한국어 4급] 4. 공부하느라 눈코 뜰 새 없이 바쁘대요 FREE 00:33:00
공부하느라 눈코 뜰 새 없이 바쁘대요. She says she's extremely busy studying.
[바른 한국어 4급] 5. 정말 힘들어 죽을 뻔했어 FREE 00:35:00
정말 힘들어 죽을 뻔했어. I was near dead because it was so difficult.
[바른 한국어 4급] 6. 바늘로 콕콕 찌르는 것처럼 아파요 FREE 00:35:00
바늘로 콕콕 찌르는 것처럼 아파요. I feel a sharp stab of pain.
[바른 한국어 4급] 7. 공부하기가 많이 힘들었던 것 같아 FREE 00:36:00
공부하기가 많이 힘들었던 것 같아. I think I had a hard time studying.
[바른 한국어 4급] 8. 스토리가 너무 지루했어 FREE 00:35:00
스토리가 너무 지루했어. The plot was so boring.
[바른 한국어 4급] 9. 야구 경기를 보러 가재요 FREE 00:42:00
야구 경기를 보러 가재요. He asked to go watch a baseball game.
[바른 한국어 4급] 10. 오빠는 항상 나한테 시키기만 하고… FREE 00:40:00
오빠는 항상 나한테 시키기만 하고... You always make me do everything…
[바른 한국어 4급] 11. 경비 아저씨, 실례합니다 FREE 00:35:00
경비 아저씨, 실례합니다. Excuse me, sir
[바른 한국어 4급] 12. 전화라도 해 주지 그랬어요 FREE 00:35:00
전화라도 해 주지 그랬어요. Why didn't you at least give me a call?
[바른 한국어 4급] 13. 어디든지 다 괜찮아요. FREE 00:35:00
어디든지 다 괜찮아요. I'm fine with anywhere.
[바른 한국어 4급] 14. 매콤하면서도 새콤하니 아주 맛있는데요! FREE 00:35:00
매콤하면서도 새콤하니 아주 맛있는데요! It's spicy and sour, and it's delicious!
[바른 한국어 4급] 15. 엄마 생각에는 당장 필요하진 않다고 봐 FREE 00:35:00
엄마 생각에는 당장 필요하진 않다고 봐. In my opinion, it's not necessary right now.
[바른 한국어 4급] 16. 청소기를 소개하고자 합니다 FREE 00:35:00
청소기를 소개하고자 합니다. I'd like to introduce a vacuum cleaner.
[바른 한국어 4급] 17. 그럼 이제 질문 받겠습니다 FREE 00:35:00
그럼 이제 질문 받겠습니다. Then I'll take questions now.
[바른 한국어 4급] 18. 지민이 때문에 속상해 죽겠어요 FREE 00:36:00
지민이 때문에 속상해 죽겠어요. I am worried to death because of Jimin.
[바른 한국어 4급] 19. 이 버튼을 누르고 나서 사진을 고르면 돼요 FREE 00:36:00
이 버튼을 누르고 나서 사진을 고르면 돼요. You can press this button and choose the picture.
[바른 한국어 4급] 20. 오늘 보고서 제출은 잘 했어? FREE 00:40:00
오늘 보고서 제출은 잘 했어? Did you turn in the report well today?

Đánh giá

N.A

đánh giá
  • 5 sao0
  • 4 sao0
  • 3 sao0
  • 2 sao0
  • 1 sao0

Chưa có đánh giá cho khóa học này.

ĐĂNG KÍ LỚP HỌC
  • FREE
  • KHÔNG GIỚI HẠN
10 HỌC VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÍ

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Email: [email protected]ail.com

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên