• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[기초문법] Bài 12: Số từ ~ 숫자

Nội dung bài học

Ngữ pháp     Số từ ~ 숫자

Số từ trong tiếng Hàn có hai loại chính là số từ Hán Hàn và số từ Hàn Hàn với cách sử dụng khác nhau.

  1. Số từ Hán Hàn

                    1                                      6

                    2                                      7

                    3                                      8

                    4                                      9

                    5                                      10

 

십일             11                                 100                                          1000

십이             12      백사                       104              이천칠                    2007

이십             20      백십구                   119             사천이백십             4210

이십삼          23      이백                      200             구천육십사            9064

삼십             30      이백삼십팔            238                                       10000

2. Số từ thuần Hàn (Hàn Hàn)

하나             1                  여섯             6

                 2                  일곱             7

                 3                  여덟             8

                 4                  아홉             9

다섯             5                                   10

 

열하나          11                열여섯          16

열둘             12                열일곱          17

열세             13                열여덟          18

열네             14                열아홉          19

열다섯          15

 

스물             20                예순             60                                 100

서른             30                일흔             70

마흔             40                여든             80

                 50                아흔             90

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên