• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[기초문법] Bài 13: 동사~아요./ 동사-어요./ 동사 –해요./?

Nội dung bài học

Ngữ pháp     동사아요./ 동사어요./ 동사 –해요./?

* Đây là cách chia động từ tiếng Hàn ở thời hiện tại, dạng trần thuật và dạng nghi vấn.

(1) 동사-아요./? Động từ có nguyên âm của gốc là hoặc

 ** Các động từ có gốc ko có PAC

Ví dụ ():

가다          đi                                               가요

보다          làm                                            보아요 => 봐요

오다          đi, đến                                       와요

타다          đi, cưỡi (phương tiện gì)           타요

차다          đá                                              차요

짜다          mặn                                           짜요

 

** Các động từ có gốc có PAC

 Ví dụ ():

 찾다          tìm kiếm      찾아요

좋다          tốt, thích       좋아요

닫다          đóng             닫아요

돌다          quay             돌아요

낳다          sinh, đẻ        낳아요

핥다          liếm             핥아요

팔다          bán              팔아요

 (2) 동사-어요./? Động từ có nguyên âm của gốc là nguyên âm khác /오

** Các động từ có gốc ko có PAC

 Ví dụ ():

 끼다          đeo vào, xen vào             껴요

배우다       học                                  배우어다 => 배워요

키우다       nuôi                                 키우어요 => 키워요

주다           cho                                  주어요 => 붜요

드리다       biếu, tặng                        드리어여 => 드려요

마시다       uống                                마시어요 => 마셔요

생기다       trông ~, xuất hiện            생기어요 => 생겨요

두다           đặt, để                              두어요 => 둬요

치다          chơi ~ (môn thể thao~)    치어요 => 쳐요

시다          chua                                 시어요 => 셔요

서다          đứng                                서요

 

 ** Các động từ có gốc có PAC

 Ví dụ ():

 싫다          ghét             싫어요

만들다       làm              만들어요

울다          khóc            울어요

웃다          cười             웃어요

벗다          cởi               벗어요

멀다          xa                멀어요

읽다          đọc              읽어요

없다          không có     없어요

넣다          bỏ vào         넣어요

길다          dài               길어요

 

(3) 동사-해요. Các động từ kết thúc bằng 하다

 Ví dụ ():

공부하다            học                                   공부해요

운동하다            thể dục                             운동해요

주문하다            đặt hàng, gọi món            주문해요

예약하다            đặt (chỗ, vé..) trước         예약해요

선택하다            lựa chọn                           선택해요

졸업하다            tốt nghiệp                        졸업해요

구하다               tìm kiếm                          구해요

신청하다            đăng ký                           신청해요

 

Thực hành & Từ vựng

 

Động từ Nghĩa Chia động từ
살다 sống  
앉다 ngồi  
아끼다 tiết kiệm  
젖다 ướt  
닦다 đánh, rửa  
빚다 nặn  
그리다 vẽ (tranh)  
잡수시다 ăn, uống (kính ngữ)  
드시다 ăn, uống (kính ngữ)  
승차하다 lên xe  
받다 nhận  
산책하다 đi bộ  
좋아지다 (trở nên) tốt hơn  
내리다 xuống  
탑승하다 lên tàu, lên máy bay  

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên