• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

Bảng chữ cái 한글 Ⅱ

Giới thiệu bảng chữ cái tiếng Hàn Quốc (Phần 2)

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 한글의 모음(ㅐ, ㅔ, ㅚ, ㅟ)을 배운다.

2. 한글의 이중 모음(ㅑ, ㅕ, ㅛ, ㅠ, ㅖ, ㅒ, ㅘ, ㅝ, ㅙ, ㅞ, ㅢ)을 배운다.

3. 한글의 받침을 배운다. 4. 한국의 상징물을 이해한다.

4. 한국의 상징물을 이해한다.

1. Learn the Hangeul vowels : ㅐ, ㅔ, ㅚ, ㅟ.

2. Learn the Hangeul diphthongs : ㅑ, ㅕ, ㅛ, ㅠ, ㅖ, ㅒ, ㅘ, ㅝ, ㅙ, ㅞ, ㅢ.

3. Learn the Hangeul final consonant sounds.

4. Understand the Korea’s symbols.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên