• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 1급] 10-1 머리가 아파서 약을 사러 가요.

머리가 아파서 약을 사러 가요. I'm going to buy some medicine for my headache.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 공공장소 관련 어휘를 배운다.

2. ‘-어서’ 와 ‘- (으)러 가요’를 배운다.

3. 행선지를 말하는 대화를 할 수 있다.

4. 한국의 의약분업을 이해한다.

1. Learn words related to public places.

2. Learn ‘-어서’ and ‘- (으)러 가요’.

3. To be able to talk about destinations.

4. Understand Korean pharmacies.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên