• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 1급] 10-2 이번 주 수요일까지 여권이 나올까요?

이번 주 수요일까지 여권이 나올까요? Will my passport be ready by this Wednesday?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 공공장소 관련 어휘를 배운다.

2. ‘- (으)ㄹ까요?’와 ‘- (으)ㄹ 거예요’를 배운다.

3. 상대방의 의견을 물어볼 수 있다.

4. 한국 관광에 대해 이해한다.

1. Learn words related to public places.

2. Learn ‘- (으)ㄹ까요?’ and ‘- (으)ㄹ 거예요’.

3. To be able to ask others their opinion.

4. Understand tourism in Korea.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên