• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 1급] 12-2 사거리에서 오른쪽으로 가세요.

사거리에서 오른쪽으로 가세요. Take a right at the intersection.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 방향 관련 어휘를 배운다.

2. ‘에서~까지’와 ‘(으)로’를 배운다.

3. 길을 묻고 찾아가는 대화를 할 수 있다.

4. 한국의 지하철을 이해한다.

1. Learn words related to directions.

2. Learn ‘에서 ~ 까지’ and ‘(으)로’.

3. To be able to ask for and give directions.

4. Understand the subway in Korea.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên