• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 1급] 13-1 휴가 잘 다녀오셨어요?

휴가 잘 다녀오셨어요? Did you enjoy your vacation?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 여행 경험 관련 어휘를 배운다.

2. 관형형 ‘-는’과 ‘ㄹ불규칙 동사’를 배운다.

3. 여행 경험에 대해서 말할 수 있다.

4. 한국의 항구도시 부산에 대해 이해한다.

1. Learn words related to travel experiences.

2. Learn the modifier ‘-는’ and ‘ㄹ irregular verbs’.

3. To be able to talk about travel experiences.

4. Understand Korea’s port city: Busan.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên