• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 1급] 14-2 점심 먹은 후에 영화 볼까요?

점심 먹은 후에 영화 볼까요? Would you like to eat lunch and watch a movie?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 전화 관련 어휘를 배운다.

2. ‘- (으)ㄴ 후에’와 ‘-기 전에’를 배운다.

3. 전화로 약속을 할 수 있다.

4. 한국의 유명 거리를 이해한다.

1. Learn words related to phones.

2. Learn ‘- (으)ㄴ 후에’ and ‘-기 전에’.

3. To be able to make an appointment by phone.

4. Understand hot spots in Korea.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 위치 및 공간 관련 어휘를 배운다.
2. ‘에 있어요’와 ‘은/는’을 배운다.
3. 사물의 위치 정보를 전달할 수 있다.
4. 한국의 방향 표시를 이해한다.

1. Learn words related to location and spaces.
2. Learn ‘에 있어요’ and ‘은/는’.
3. Talk about the location of objects.
4. Understand expressions of directions in Korea.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên