• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 1급] 15-1 시간이 있을 때 뭘 해요?

시간이 있을 때 뭘 해요? What do you like to do in your free time?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 취미 관련 어휘를 배운다.

2.’- (으)ㄹ 때’와 ‘ㄷ불규칙 동사’를 배운다.

3. 자신의 취미 생활을 말할 수 있다.

4. 한국의 공원을 이해한다.

1. Learn words related to hobbies.

2. Learn ‘- (으)ㄹ 때’and’ㄷ irregular verbs’.

3. To be able to talk about one’s hobbies.

4. Understand parks in Korea.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên