• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 1급] 15-2 야구보다 축구를 좋아해요.

야구보다 축구를 좋아해요. I like soccer more than baseball these days.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 취미 관련 어휘를 배운다.

2.’-는데’와 ‘보다’를 배운다.

3. 비교하여 말할 수 있다.

4. 한국인의 운동을 이해한다.

1. Learn words related to hobbies.

2. Learn ‘-는데’ and ‘보다’

3. To be able to compare things.

4. Understand Koreans and exercise.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 위치 및 공간 관련 어휘를 배운다.
2. ‘에 있어요’와 ‘은/는’을 배운다.
3. 사물의 위치 정보를 전달할 수 있다.
4. 한국의 방향 표시를 이해한다.

1. Learn words related to location and spaces.
2. Learn ‘에 있어요’ and ‘은/는’.
3. Talk about the location of objects.
4. Understand expressions of directions in Korea.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên