• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 1급] 2-2 한국 사람입니다

한국 사람입니다. I am Korean.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 국적 및 직업 관련 어휘를 배운다.
2. ‘입니까?’와 ‘이/가 아닙니다’를 배운다.
3. 한국어로 인사 및 소개를 할 수 있다.
4. 한국의 학제를 이해한다.

1. Learn vocabulary related to nationalities and occupations.
2. Learn ‘입니까?’ and ‘이/가 아닙니다’.
3. To be able to greet and to introduce oneself.
4. Understand the Korean education system.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên