• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 1급] 3-2 이 방은 겨울에 따뜻합니까?

이 방은 겨울에 따뜻합니까? Is this room warm during the winter?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 기초 상태동사 및 간단한 사물 어휘를 배운다.

2. ‘이, 그, 저’와 ‘-지 않습니다’를 배운다.

3. 일상 공간 및 사물의 상태 정보를 전달할 수 있다.

4. 한국인의 난방법인 온돌을 이해한다.

1. Learn basic descriptive verbs and names of objects.

2. Learn ‘이, 그, 저’ and ‘-지 않습니다’.

3. Talk about everyday spaces and state of objects.

4. Understand Ondol, the Korean heating system.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên