• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 1급] 4-1 열쇠가 어디에 있어요?

열쇠가 어디에 있어요? Where is the key?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 위치 및 공간 관련 어휘를 배운다.
2. ‘에 있어요’와 ‘은/는’을 배운다.
3. 사물의 위치 정보를 전달할 수 있다.
4. 한국의 방향 표시를 이해한다.

1. Learn words related to location and spaces.
2. Learn ‘에 있어요’ and ‘은/는’.
3. Talk about the location of objects.
4. Understand expressions of directions in Korea.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên