• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 1급] 5-1 몇 시에 일어나요?

몇 시에 일어나요? What time do you wake up?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 시간 관련 표현 및 일상생활 관련 어휘를 배운다.
2. ‘-어요’와 ‘에’를 배운다.
3. 시간에 따른 하루 일과에 대해서 이야기할 수 있다.
4. 한국의 등교 시간을 이해한다.

1. Learn expressions related to time and words related to everyday life.
2. Learn ‘-어요’ and ‘에’.
3. Talk about things people do at different times of the day.
4. Understand the time Korean students go to school.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên