• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 1급] 6-1 콘서트가 며칠이에요?

콘서트가 며칠이에요? What day is the concert?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 날짜 및 요일 관련 어휘를 배운다.
2. ‘이에요’와 ‘이/가 아니에요’를 배운다.
3. 날짜와 요일에 대해서 이야기할 수 있다.
4. 한국의 대중문화를 이해한다.

1. Learn words related to dates and days of the week.
2. Learn ‘이에요’ and ‘이/가 아니에요’.
3. Talk about dates and days of the week.
4. Understand Korean pop culture.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên