• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 1급] 6-2 몇 시에 저녁을 먹어요?

몇 시에 저녁을 먹어요? What time do you usually eat dinner?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 일상생활에 필요한 기초 어휘(동작동사)를 배운다.
2. ‘을/를’과 ‘안’을 배운다.
3. 다양한 동작동사로 자유롭게 말할 수 있다.
4. 한국의 텔레비전 방송에 대해 이해한다.

1. Learn basic action verbs needed for everyday life.
2. Learn ‘을/를’ and ‘안’.
3. To be able to freely use various action verbs in speech.
4. Understand Korean television broadcast.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên