• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 1급] 7-2 조금 맵지만 건강에 좋아요.

조금 맵지만 건강에 좋아요. It is a little spicy, but it's good for your health.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 여러 가지 맛과 음식 관련 어휘를 배운다.
2. ‘-지만’과 과거 시제 ‘-었어요’를 배운다.
3. 다양한 어휘를 사용해서 음식의 맛을 표현할 수 있다.
4. 한국의 대표 음식을 이해한다.

1. Learn about words related to food and taste.
2. Learn ‘-지만’ and the past tense verb ending ‘-었어요’.
3. Talk about food and tastes using a variety of vocabulary.
4. Understand Korean popular food.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên