• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 1급] 8-1 내일 시간 있어요?

내일 시간 있어요? Do you have time tomorrow?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 주말 활동 관련 어휘 배운다.
2. ‘-고’ 와 ‘-고 싶다’를 배운다.
3. 시간의 순차와 자신의 희망을 말할 수 있다.
4. 한국의 영화를 이해한다.

1. Learn words related to weekend activites.
2. Learn ‘-고’ and ‘-고 싶다’.
3. To be able to talk about order of time and one’s hopes.
4. Understand Korean movies.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên