• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 1급] 8-2 도서관에 가서 공부할 거예요.

도서관에 가서 공부할 거예요. I'm going to the library to study.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 휴일과 계획 관련 어휘 배운다.
2. ‘-어서’ 와 ‘- (으)ㄹ 거예요’를 배운다.
3. 미래의 계획을 말할 수 있다.
4. 한국의 도서관에 대해 이해한다.

1. Learn words related to vacation plans.
2. Learn ‘-어서’ and ‘- (으)ㄹ 거예요.
3. To be able to talk about future plans.
4. Understand Korean libraries.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên