• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 1급] 9-1 어디에서 만날까요?

어디에서 만날까요? Where should we meet?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 약속 관련 어휘를 배운다.
2. ‘- (으)ㄹ까요?’와 ‘-어요’를 배운다.
3. 약속 정하기 대화를 할 수 있다.
4. 한국인의 생일에 대해 이해한다.

1. Learn words related to appointments.
2. Learn ‘- (으)ㄹ까요?’ and ‘-어요’.
3. To be able to make appointments.
4. Understand Korean birthdays.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên