• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 2급] 1-1 한국말을 할 수 있어요?

한국말을 할 수 있어요? Can you speak Korean?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 일상생활 관련 어휘와 표현을 배운다.
2. ‘- (으)ㄹ 수 있어요/없어요, -어야/아야 해요’를 배운다.
3. 활동을 제안할 수 있다.

1. Learn words and expressions related to everyday life.
2. Learn the grammar points ‘- (으)ㄹ 수 있어요/없어요’ and ‘-어야/아야 해요’.
3. To be able to propose activities.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên