• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 2급] 1-2 오늘 바빠?

오늘 바빠? Are you busy today?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 한국 생활과 관련된 어휘와 표현을 배운다.
2. ‘-어/아, -어/아?’를 배운다.
3. 활동을 제안할 수 있다.

1. Learn words and expressions releated to Korean life.
2. Learn the grammar points ‘-어/아’ and ‘-어/아?’.
3. To be able to propose activities.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên