• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 2급] 10-1 박물관에 어떻게 가는지 알아요?

박물관에 어떻게 가는지 알아요? Do you know how to get to the museum?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 지하철과 관련된 어휘와 표현을 배운다.
2. ‘-는지 알아요/몰라요’, ‘르’불규칙 동사를 배운다.
3. 정보에 대해 묻는 대화를 할 수 있다.

1. Learn words and expressions related to the subway.
2. Learn the grammar points ‘-는지 알아요/몰라요’ and ‘르’ irregular verbs.
3. Be able to ask for information in Korean.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên