• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 2급] 10-2 이용하기가 쉬울 거예요

이용하기가 쉬울 거예요. It is going to be easy to use.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 문화 체험과 관련된 어휘와 표현을 배운다.
2. ‘-(으)려면’, ‘-기(가) 어려워요/쉬워요’를 배운다.
3. 정보에 대해 묻는 대화를 할 수 있다.

1. Learn words and expressions related to cultural experiences.
2. Learn the grammar points ‘-(으)려면’ and ‘-기(가) 어려워요/쉬워요’.
3. Be able to ask for information in Korean.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên