• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 2급] 11-1 다음 달에 결혼한다고 해요

다음 달에 결혼한다고 해요. They say he is getting married next month.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 결혼식과 관련된 어휘와 표현을 배운다.
2. ‘-ㄴ/는다고 해요’, ‘-었/았다고 해요’, ‘-(으)ㄹ 거라고 해요’를 배운다.
3. 결혼식에 관해 이야기할 수 있다.

1. Learn words and expressions related to weddings.
2. Learn the grammar points ‘-ㄴ/는다고 해요’, ‘-었/았다고 해요’, and ‘-(으)ㄹ 거라고 해요’.
3. Be able to talk about weddings.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên