• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 2급] 11-2 같이 저녁을 먹자고 해요

같이 저녁을 먹자고 해요. She says let’s have dinner together.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 생일과 관련된 어휘와 표현을 배운다.
2. ‘-(느)냐고 해요’, ‘-자고 해요’를 배운다.
3. 돌잔치 초대에 관해 이야기 할 수 있다.

1. Learn words and expressions related to birthdays.
2. Learn the grammar points ‘-(느)냐고 해요’ and ‘-자고 해요’.
3. Be able to talk about first-birthday party invitations.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên