• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 2급] 12-1 밖이 많이 춥지요?

밖이 많이 춥지요? It's very cold outside, isn't it?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 날씨와 관련된 어휘와 표현을 배운다.
2. ‘-지요?’, ‘-(으)ㄹ 것 같아요’를 배운다.
3. 날씨에 관해 이야기할 수 있다.

1. Learn words and expressions related to weather.
2. Learn the grammar points ‘-지요?’ and ‘-(으)ㄹ 것 같아요’.
3. Be able to talk about the weather.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên