• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 2급] 12-2 오늘은 흐리고 비가 오겠습니다

오늘은 흐리고 비가 오겠습니다. Today it will be cloudy and rain.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 계절과 관련된 어휘와 표현을 배운다.
2. ‘-겠-‘, ‘-(으)니까’를 배운다.
3. 날씨에 따른 조언을 할 수 있다.

1. Learn words and expressions related to seasons.
2. Learn the grammar points ‘-겠-‘ and ‘-(으)니까’.
3. Be able to give advice based on weather.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên