• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 2급] 13-1 오늘은 우리 집에 와서 자라고 해

오늘은 우리 집에 와서 자라고 해. Tell her to come and sleep over at our house tonight.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 초대, 방문과 관련된 어휘와 표현을 배운다.
2. ‘-(으)라고 해요’, ‘-지 말라고 해요’를 배운다.
3. 초대 내용을 전달할 수 있다.

1. Learn words and expressions related to invitations and visits.
2. Learn the grammar points ‘-(으)라고 해요’ and ‘-지 말라고 해요’.
3. Be able to convey the details of an invitation.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên