• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 2급] 14-1 나중에 일본어도 배우려고 해

나중에 일본어도 배우려고 해. I plan to learn Japanese later also.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 약속과 관련된 어휘와 표현을 배운다.
2. ‘-(으)려고’, ‘-잖아요’를 배운다.
3. 의도에 관해 이야기할 수 있다.

1. Learn words and expressions related to appointments.
2. Learn the grammar points ‘-(으)려고’ and ‘-잖아요’.
3. Be able to talk about one’s intentions.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên