• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 2급] 14-2 무역회사에 취직을 할까 해요

무역회사에 취직을 할까 해요. I am considering getting a job at a trading company.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 계획과 관련된 어휘와 표현을 배운다.
2. ‘-(으)ㄹ까 해요’, ‘아무 N도’를 배운다.
3. 미래 계획에 관해 이야기할 수 있다.

1. Learn words and expressions related to plans.
2. Learn the grammar points ‘-(으)ㄹ까 해요’ and ‘아무 N도’.
3. Be able to talk about future plans.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên