• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 2급] 15-1 정말 행복해하셨어

정말 행복해하셨어. She was really happy.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 기분, 감정과 관련된 어휘와 표현을 배운다.
2. ‘-어/아하다’, ‘-게’를 배운다.
3. 감정에 관해 이야기할 수 있다.

1. Learn words and expressions related to mood and feelings.
2. Learn the grammar points ‘-어/아하다’ and ‘-게’.
3. Be able to talk about feelings.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên