• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 2급] 15-2 걱정하지 말고 면접 잘 보고 오세요

걱정하지 말고 면접 잘 보고 오세요. Don't worry and do well on the interview

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 성격과 관련된 어휘와 표현을 배운다.
2. ‘-게 되다’, ‘-지 말고’를 배운다.
3. 성격에 관해 이야기할 수 있다.

1. Learn words and expressions related to personalities.
2. Learn the grammar points ‘-게 되다’ and ‘-지 말고’.
3. Be able to talk about personalities.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên