• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 2급] 2-1 유학을 가려고 해요

설명유학을 가려고 해요. I plan to go study abroad.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 인사와 관련된 어휘와 표현을 배운다.

2. ‘고 있어요, -(으)려고 해요’를 배운다.

3. 오랜만에 만난 사람과 인사할 수 있다.

1. Learn words and expressions related to greetings.

2. Learn the grammar points ‘고 있어요’ and ‘-(으)려고 해요.’를 배운다.

3. Be able to greet a person you haven’t seen for a long time.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên