• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 2급] 2-2 한국어를 배운 지 9개월 됐어요

한국어를 배운 지 9개월 됐어요. It has been 9 months since I have learned Korean.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 자기 소개와 관련된 어휘를 배운다.

2. ‘-(으)ㄴ 지, -는데’를 배운다.

3. 서로에 대해 묻고 답할 수 있다.

1. Learn words related to introducing yourself.

2. Learn the grammar points ‘-(으)ㄴ 지’ and ‘-는데’.

3. Be able to ask and answer questions to each other.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên