• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 2급] 3-1 피아노를 칠 줄 알아요?

피아노를 칠 줄 알아요? Do you know how to play the piano?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 취미(악기)와 관련된 어휘와 표현을 배운다.

2. ‘-(으)ㄹ 줄 알아요/몰라요, 만’을 배운다.

3. 취미를 설명할 수 있다

1. Learn words and expressions related to hobbies (musical instruments).

2. Learn the grammar points ‘-(으)ㄹ 줄 알아요/몰라요’ and ‘만’.

3. Be able to explain hobbies in Korean.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên