• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 2급] 3-2 음악 들으면서 책 읽어요.

이 방은 겨울에 따뜻합니까? Is this room warm during the winter?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 취미(악기)와 관련된 어휘와 표현을 배운다.
2. ‘-기로 하다, -(으)면서’를 배운다.
3. 여가 활동을 제안할 수 있다.

1. Learn words and expressions related to hobbies (musical instruments).
2. Learn the grammar points ‘-기로 하다’ and ‘-(으)면서’.
3. Be able to suggest travel activities in Korean.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên