• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 2급] 4-1 청소하거나 설거지를 해요

청소하거나 설거지를 해요. I clean or do the dishes.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 집과 관련된 어휘와 표현을 배운다.
2. ‘못, ‘-거나’를 배운다.
3. 집안일에 대한 이야기를 할 수 있다.

1. Learn words and expressions related to home.
2. Learn the grammar points ‘못’ and ‘-거나’.
3. Be able to talk about household work in Korean.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên