• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 2급] 4-2 우리 같이 청소하자

우리 같이 청소하자. Let's clean together.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 집과 관련된 어휘와 표현을 배운다.
2. ‘-어/아’, ‘-자’를 배운다.
3. 집안일에 대한 도움을 요청할 수 있다.

1. Learn words and expression related to home.
2. Learn the grammar points ‘-어/아’ and ‘-자’.
3. Be able to ask for household work help in Korean.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên