• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 2급] 5-1 여기에 주차를 하면 안 돼요

여기에 주차를 하면 안 돼요. You are not allowed to park here.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 금지와 관련된 어휘와 표현을 배운다.
2. ‘-(으)면 안 돼요’, ‘-기 때문에’를 배운다.
3. 주차 금지에 대한 이야기를 할 수 있다.

1. Learn words and expressions related to prohibition.
2. Learn the grammar points ‘-(으)면 안 돼요’ and ‘-기 때문에’.
3. Be able to talk about parking prohibition in Korean.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên