• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 2급] 6-1 텔레비전 좀 그만 봐라

텔레비전 좀 그만 봐라. Stop watching the television.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 외모와 관련된 어휘와 표현을 배운다.
2. ‘-다’, ‘-어라/아라’, ‘-니?’를 배운다.
3. 외모에 대해서 이야기할 수 있다.

1. Learn words and expressions related to one’s outward appearance.
2. Learn the grammar points ‘-다’, ‘-어라/아라’, and ‘-니?’.
3. Be able to talk about people’s outward appearances.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên