• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 2급] 6-2 너, 저기 모자 쓴 사람 이름 아니?

너, 저기 모자 쓴 사람 이름 아니? Do you know the name of the person wearing the hat?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 복장과 관련된 어휘와 표현을 배운다.
2. ‘반말’을 복습한다.
3. 복장에 대해서 이야기할 수 있다.

1. Learn words and expressions related to attire.
2. Review the grammar point ‘반말’ (familiar form).
3. Be able to talk about attire in Korean.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên