• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 2급] 7-1 비빔밥 한번 먹어보세요

비빔밥 한번 먹어보세요. Try the bibimbap.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 음식과 관련된 어휘와 표현을 배운다.
2. ‘-(으)ㄹ래요?’, ‘-어/아 보세요’를 배운다.
3. 음식 추천에 대해 대화할 수 있다.

1. Learn words and expressions related to food.
2. Learn the grammar points ‘-(으)ㄹ래요?’ and ‘-어/아 보세요’.
3. Be able to have conversations related to recommending food.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên