• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 2급] 7-2 물냉면으로 할게요

물냉면으로 할게요. I'll have the mul naengmyeon

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 요리와 관련된 어휘와 표현을 배운다.
2. ‘-는데요’, ‘으로/로’를 배운다.
3. 음식 주문에 대한 대화를 할 수 있다.

1. Learn words and expressions related to cooking.
2. Learn the grammar points ‘-는데요’ and ‘으로/로’.
3. Be able to have conversations related to ordering food.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên