• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 2급] 8-1 번지점프를 해 봤어요?

번지점프를 해 봤어요? Have you tried bungee jumped before?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 여행과 관련된 어휘와 표현을 배운다.
2. ‘-어/아 봤어요’, ‘이나요/나요?’를 배운다.
3. 여행 경험에 대해 이야기할 수 있다.

1. Learn words and expressions related to traveling.
2. Learn the grammar points ‘-어/아 봤어요’ and ‘이나요/나요?’.
3. Be able to talk about travel experiences.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên