• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 2급] 8-2 경주에 가 본 적 있어요?

경주에 가 본 적 있어요? Have you ever been to Gyeongju?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 여행과 관련된 어휘와 표현을 배운다.
2. ‘-(으)ㄴ 적이 있어요’, ‘밖에’를 배운다.
3. 여행지 추천에 대한 대화를 할 수 있다.

1. Learn words and expressions related to traveling.
2. Learn the grammar points ‘-(으)ㄴ 적이 있어요’ and ‘밖에’.
3. Be able to have conversations related to recommending places to travel.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên