• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 2급] 9-1 밥 먹고 나서 이 약을 먹어

밥 먹고 나서 이 약을 먹어. After eating, take this medicine.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 병원 어휘, 신체 증상과 관련된 어휘와 표현을 배운다.
2. ‘-고 나서’, ‘ㅅ’불규칙 동사를 배운다.
3. 신체 증상에 대해 이야기할 수 있다.

1. Learn words and expressions related to hospitals and body symptoms.
2. Learn the grammar points ‘-고 나서’ and ‘ㅅ’ irregular verbs.
3. Be able to talk about body symptoms in Korean.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên